Strona główna   www.lipnicamurowana.pl  
 

Budżet Gminy na 2012 rok przyjęty jednogłośnie

 

30 stycznia na XV Sesji Rady Gminy Lipnica Murowana Radni zgodnie zagłosowali nad przyjęciem budżetu na 2012 rok. Jest to rekordowy budżet pod względem dochodów i wydatków, ponadto środki zaplanowane na inwestycje będą stanowić aż ok. 35% ogólnej kwoty wydatków. Projekt budżetu przygotowany przez Wójta Tomasza Gromalę został przedłożony Radzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w listopadzie 2011 roku, po czym przedstawione zostały wnioski i uwagi Radnych oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych. Zadania będące w trakcie realizacji i rozliczeń, wpłynęły na sposób zamknięcia roku budżetowego 2011. Podanie ostatecznej kwoty tzw. „wolnych środków”, wspomniane wnioski radnych i kierowników jednostek organizacyjnych oraz powołanie przez Radę Gminy nowej jednostki organizacyjnej ZOSiP zobligowały Wójta do wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu i przyjęcia go w styczniu. Uchwalenie budżetu poprzedziło przyjęcie uchwały o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz odczytanie pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Finansów o projekcie uchwały budżetowej. Poniżej prezentujemy najważniejsze kwoty oraz cały Budżet Gminy wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową.

Dochody gminy:

19 400 620,74

w tym bieżące: 15 362 192,24 (w tym z Unii Europejskiej 64 778,24)
w tym majątkowe: 4 038 428,50 (w tym z Unii Europejskiej 2 469 964,11)

Wydatki gminy:

22 590 096,87

w tym bieżące: 14 731 659,24
w tym majątkowe: 7 858 437,63 (w tym 4 676 211,24 realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej)


WPF

BUDŻET GMINY NA 2012 ROK

GALERIA ZDJĘĆ