Strona główna   www.lipnicamurowana.pl  
 

Kontynuacja prac rekultywacyjnych na terenie składowiska
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Lipnicy Murowanej.

 

Późną jesienią 2011r. rozpoczęto wykonywanie właściwych prac związanych z rekultywacją składowiska odpadów w Lipnicy Murowanej. Prace te rozpoczęto od przemieszczenia odpadów i uformowania górnej ich warstwy do określonych w projekcie rzędnych. Roboty rekultywacyjne przerwano na okres zimy i rozpoczęto je ponownie pod koniec marca tego roku. Ostateczne prace rekultywacyjne na składowisku odpadów polegają na ułożeniu na jego górnej powierzchni czaszy uszczelniającej składowisko.

Zadaniem czaszy jest:
- odcięcie dostępu wody opadowej i roztopowej do wnętrza odpadów,
- ograniczenie do minimum wypływu odorów,
- utworzenie podłoża pod rekultywację biologiczną.

Budowana czasza zamykająca składa się z pięciu warstw, w tym z warstwy:
- podbudowy, wykonanej z ziemi mineralnej – grubości 20 cm,
- wodoszczelnej – odcinającej, wykonanej z bentomaty typu Eurobent 3500 o grubości 5,5mm,
- drenażowej, grubości 10 cm, wykonanej z pospółki o uziarnieniu od 1 – 30 mm,
- separacyjnej, wykonanej z geotkaniny,
- wierzchniej, o grubości 40 cm, wykonanej z ziemi urodzajnej.

Bezpośrednio na ukształtowanej, górnej powierzchni odpadów, układane są wymienione warstwy czaszy, rozpoczynając od podbudowy. Stanowi ona podstawę – fundament, dla pozostałych warstw czaszy. Podbudowę wykonano z gruntu mineralnego, gliniastego, pozyskanego w sąsiedztwie składowiska z odkrywki złoża glin. Górny poziom podbudowy na całej długości projektowanego rowu odwadniającego obniżono o 30 cm, w odniesieniu do rzędnej uzbrojonego dna rowu, w celu uzyskania właściwego przekroju poprzecznego rowu. Grunt po rozplantowaniu uwałowano walcem drogowym o ciężarze ~ 10 ton i ubijakiem mechanicznym w obrębie rowu. W trakcie wykonywania podbudowy zamontowano dwie studnie do odgazowania składowiska. Po uwałowaniu górna warstwa podbudowy stanowi wyrównaną – gładką powierzchnię,. Na tak przygotowanej powierzchni rozpoczęto układanie pozostałych warstw czaszy, które trwa do chwili obecnej.

Ponadto na składowisku:
- systematycznie prowadzone jest odpompowywanie odcieków wozami asenizacyjnymi,
- rozebrano budynek zaplecza składowiska,
- rozebrano częściowo ogrodzenie.

Przypomnijmy, że wartość prac przekracza 800 tysięcy złotych, 666 tysięcy gmina pokryje z pozyskanej przez gminę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Tekst: dr inż Andrzej Gruszka
Foto: dr inż Andrzej Gruszka, Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej


Galeria Zdjęć